Kontakt

Adresse:

1124 Sofia,
j.k. Yavorov,
str. Mladen Pavlov 1, office 200

Telefon:

Telefon: 02 489 70 34
Telefon: 02 943 31 09
Mobile: 088 850 43 47

Chavdar Dishkov, Director

Chavdar Dishkov, Director

chavdar.dishkov@gmail.com

 

Telefon:

Telefon: 02 489 70 33
Telefon: 02 943 31 09
Mobile: 0884 064 960

Anton Dishkov, Dealer Vorräte

Anton Dishkov, Dealer
Konsumative und Ersatzteile

a.dishkov@gmail.com

 

Telefon:

Telefon: 02 489 70 33
Telefon: 02 943 31 09
Mobile: 0885 631 924

Ivailo Dishkov,
Dealer
ivailo.dishkov@gmail.com